ประชุมผู้บริหาร เขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 6/2561

ประชุมผู้บริหาร เขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 6/2561

ระเบียบวาระการประชุม ผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 12

ครั้งที่ 6/2561 วันพุธ ที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมโรงแรมขนอมซันไรส์ ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

วาระ เรื่อง ผู้รับผิดชอบ เวลา
เรื่องก่อนวาระ  
วาระที่ 1

เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

1.1 เรื่องจากประธาน Download

 

 

ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 12

วาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2561Download

 

COO

 

5 นาที

วาระที่ 3

เรื่องติดตาม

3.1 ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ 2561

        3.1.1 ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบลงทุน/งบบูรณาการฯ เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบฯ 2561 พญ.นิตยา ภูวนานนท์

10 นาที

 

        3.1.2 ความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบจังหวัดชายแดนใต้ ปีงบฯ 2561Download ศบ.สต. 10 นาที
        3.1.3 ความก้าวหน้างบค่าเสื่อม ปีงบฯ 2561Download CFO 10 นาที
        3.1.4 ความก้าวหน้างบสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 Download COO 5 นาที
  3.2 ติดตามการจัดคำของบค่าบริการทางการแพทย์ในลักษณะงบลงทุน         (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562Download CFO 10 นาที
  3.3 ติดตามการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563Download CIO 15 นาที
  3.4 ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561
        3.2.1 CIO Download,IT_PLAN62 ปธ CIO 5 นาที
        3.2.2 CSODownload ปธ CSO 10 นาที
        3.2.3 CFODownload ปธ CFO 5 นาที
        3.2.4 CHRODownload ปธ CHRO 5 นาที
        3.2.5 CPPODownload ปธ CPPO 5 นาที
        3.2.6 CGODownload ปธ CGO 5 นาที
วาระที่ 4

เรื่องเพื่อทราบ

 

วาระที่ 5

เรื่องเพื่อพิจารณา

5.1 การปฏิรูปเขตสุขภาพ Download

๕.๒ ร่างแผนยุทธ์ศาสตร์เขตสุขภาพที่ ๑๒ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒Download

๕.๓ การจัดสรรพื้นที่เพื่อรองรับแพทย์พี่เลี้ยงและแพทย์ประจำบ้านที่ลาออกจากโครงการฯDownload

 

CIO

CIO

CHRO

 

 

๕ นาที

5 นาที

๕ นาที

วาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ

๖.๒ การก่อสร้างอาคารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง

 

 

ผตร.เขต ๑๒

 

๕ นาที

1,477 total views, 3 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *