การประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 3/2561 วันพุธ ที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไปณ ห้องประชุมนายแพทย์จำลอง บ่อเกิด ชั้น 5 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

การประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 3/2561 วันพุธ ที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไปณ ห้องประชุมนายแพทย์จำลอง บ่อเกิด ชั้น 5 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

วาระ เรื่อง ผู้รับผิดชอบ เวลา
เรื่องก่อนวาระ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณด้านการพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพข้อมูล (SIS) ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 12
วาระที่ 1

เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

1.1 เรื่องจากประธาน

1.2 สรุปผลการดำเนินการเรื่องข้อร้องเรียน ขอความเป็นธรรม            ขอความอนุเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 1

 

ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 12

วาระที่ 2

เรื่องรับรอง/ติดตามรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2561

 

COO

 

5 นาที

วาระที่ 3

เรื่องติดตาม

3.1 การติดตามความก้าวหน้างบประมาณ ปีงบฯ 2561Download

3.2 การติดตามความก้าวหน้างบค่าเสื่อม ปีงบฯ 2561Download

3.3 การดำเนินงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ไตรมาสแรก ปี 2561

– แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)Download

– คลินิกหมอครอบครัว (PCC)

– วัณโรค (TB)

– การเงินการคลังDownload

– Happy MOPHDownload

3.4 ติดตามข้อมูลสุขภาพคนไทย พ.ศ. 2555-2559Download

3.5 ติดตามความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2561Download

นพ.อินทร์ จันแดง

CFO

 

 

ประธาน Service Plan สาขาปฐมภูมิ

ประธานคณะทำงานระบบป้องกันควบคุมโรค

 

CFO

CHRO

CIO

COO

 

10 นาที

10 นาที

 

 

 

 

เรื่องละ 5 นาที

 

 

10 นาที

10 นาที

วาระที่ 4

เรื่องเพื่อทราบ

4.1 การเตรียมความพร้อมการตรวจเยี่ยมขององค์มนตรีฯ

4.2 สรุปผลการดำเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศ ร่วมกับ สปสช.Download

4.3 แนวปฏิบัติและสร้างขวัญกำลังใจของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวDownload

4.4 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกิจการพิเศษ CSODDownload

4.5 แนะนำ Website สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12Download

 

สสจ.ตรัง และ นราธิวาส

CIO

นพ.เดชา แซ่หลี

COO

COO

 

10 นาที

10 นาที

10 นาที

5 นาที

5 นาที

วาระที่ 5

เรื่องเพื่อพิจารณา

5.1 การจัดโครงการประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561Download

5.2 การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ เขตสุขภาพที่ 12 (GIS)Download

5.3 การประกวดนวัตตกรรมซอฟท์แวร์ด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 12Download

 

สสจ.พัทลุง

CIO

 

CIO

15 นาที

15 นาที

 

15 นาที

วาระที่ 6

เรื่องจากหน่วยงานอื่น

 

 รวมทุกไฟล์ Download
  • วาระการประชุม Download
  • หนังสือเชิญประชุม (สสจ.,ผอ.รพศ,ผอ.รพท)) Download

 

3,642 total views, 3 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น