คำสั่งสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 722/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบริการสุขภาพและบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ (Blueprint of Health Services and Human Resources) เขตสุขภาพที่ 12

  • koth
  • 27/03/2020
  • ไม่มีหมวดหมู่
  • ปิดความเห็น บน คำสั่งสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 722/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบริการสุขภาพและบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ (Blueprint of Health Services and Human Resources) เขตสุขภาพที่ 12