การประชุมเพื่อชี้แจงแผนการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงพยาบาลหาดใหญ่

การประชุมเพื่อชี้แจงแผนการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงพยาบาลหาดใหญ่

กำหนดการประชุม

การประชุมเพื่อชี้แจงแผนการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ  ห้องประชุมนภารักษ์ ชั้น 6 ตึก 50 ปี โรงพยาบาลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เวลา  รายการ ไฟล์
เวลา 08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน
เวลา 09.00 – 09.30 น.  พิธีเปิดการประชุมและมอบนโยบายการตรวจราชการและนิเทศงานกรณี   ปกติ ปีงบประมาณ 2562 โดย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 Download
เวลา 09.30 – 10.00 น.  แนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ปีงบประมาณ 2562 โดย   หัวหน้ากลุ่มตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 12  Download
เวลา 10.00 – 10.30 น.

 นำเสนอประเด็นและตัวชี้วัดการตรวจราชการปี 2562

-คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและการจัดการสุขภาพ (นำเสนอซักถาม 30 นาที)

 • สาขาปฐมภูมิและระบบสุขภาพอำเภอ
 • แพทย์แผนไทย
 • กรมอนามัย
 • สคร 12 EOC&NCD&TB
 • ศอ.12

 

 

เวลา 10.30 – 11.30 น.

 นำเสนอประเด็นและตัวชี้วัดการตรวจราชการปี 2562

-คณะที่ 2 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (นำเสนอซักถาม 30 นาที)

 • กรมการแพทย์

-คณะที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพ (นำเสนอซักถาม 30 นาที)

 •  ตรวจสอบภายใน
 • การเงินการคลัง
 • การเงินระดับ 7
 • บริหารทรัทพยากรบุคคล
 • DigitalTransformation
 • PMQA
 • ITA

 

 

 

เวลา 11.30 – 12.00 น.  อภิปราย ซักถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
เวลา 12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 15.00 น.  ประชุมกลุ่มย่อย 3 คณะ เพื่อคัดเลือกประธาน รองประธาน และเลขานุการ   แต่ละคณะ
เวลา 15.00 – 16.30 น.  บรรยายพิเศษ เรื่อง การตรวจราชการอย่างไรให้ได้ใจ ได้งาน โดย นพ.ชัยวัตน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ นายแพทย์เชี่ยงชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดยะลา  Download
เวลา 16.30 น.  ปิดการประชุม

หมายเหตุE-mail regioncjftlssk@gmail.com

2,156 total views, 3 views today