ประชากรจำแนกตามแพศ แยกเป็นจังหวัด

จังหวัด

ประชากร

เพศชาย

เพศหญิง

รวม

๑.ตรัง

314,211

327,473

641,684

๒.พัทลุง

255,132

267,190

522,322

๓.สงขลา

688,808

722,581

1,411,389

๔.สตูล

157,373

159,186

316,559

๕.ปัตตานี

303,436

316,302

619,738

๖.ยะลา

219,165

229,161

  448,326

๗.นราธิวาส

388,613

396,574

785,187

รวมประชากร

2,326,738

2,418,467

4,745,205

ที่มา : รายงานสรุปผลการตรวจราชการ รอบที่ 2/2560