จัดซื้อ/จัดจ้าง/พัสดุ

 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563) [11มค64] รายละเอียด
 • โครงการจ้าง Organizer จัดทำป้ายและบูธนำเสนอผลงานวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [11พย63] รายละเอียด
 • โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [28กย63] รายละเอียด
 • โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [28กย63] รายละเอียด
 • โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [28กย63] รายละเอียด
 • โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [30กย63] รายละเอียด
 • โครงการเช่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คและเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 22 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [28กย63] รายละเอียด
 • โครงการเช่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค จำนวน 16 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [28กย63] รายละเอียด
 • โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [กย63] รายละเอียด
 • โครงการเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (Lease line) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [กย63] รายละเอียด
 • โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [28กย63] รายละเอียด
 • โครงการจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (โปสเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [25พย63] รายละเอียด
 • โครงการจ้างตรวจเช็คระยะ 53,272 กม. และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ทะเบียน นข 9494 สข. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [02ธค63] รายละเอียด
 • โครงการจ้าง Organizer จัดทำป้ายและบูธนำเสนอผลงานวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [11พย63] รายละเอียด
 • โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [28กย63] รายละเอียด
 • โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [28กย63] รายละเอียด
 • โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [28กย63] รายละเอียด
 • โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [30กย63] รายละเอียด
 • โครงการเช่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คและเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 22 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [28กย63] รายละเอียด
 • โครงการเช่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค จำนวน 16 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [28กย63] รายละเอียด
 • โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [กย63] รายละเอียด
 • โครงการเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (Lease line) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [กย63] รายละเอียด
 • โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [28กย63] รายละเอียด
 • โครงการจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (โปสเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [25พย63] รายละเอียด
 • โครงการจ้างตรวจเช็คระยะ 53,272 กม. และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ทะเบียน นข 9494 สข. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [02ธค63] รายละเอียด