จัดซื้อ/จัดจ้าง/พัสดุ

 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 รายละเอียด
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 รายละเอียด
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 รายละเอียด
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 รายละเอียด
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 [6ตค65] รายละเอียด
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 [5กค65] รายละเอียด
 • ประกาศสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565) รายละเอียด
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564) รายละเอียด
 • โครงการ จ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารประกอบโครงการจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [16พย64] รายละเอียด
 • โครงการ จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานในรูปแบบกระเป๋าใส่เอกสารการประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [16พย64] รายละเอียด
 • โครงการ จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [13กย64] รายละเอียด
 • โครงการ จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [13กย64] รายละเอียด
 • โครงการ จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [13กย64] รายละเอียด
 • โครงการ จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [14กย64] รายละเอียด
 • โครงการ จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [14กย64] รายละเอียด
 • โครงการ จ้างตรวจเช็คระยะ 93,184 กม. และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ทะเบียน นข 9494 สข. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [26พย64] รายละเอียด
 • โครงการ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15กย64] รายละเอียด
 • โครงการ เช่าบริการระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Meeting web Host) จำนวน 2 Host โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15กย64] รายละเอียด
 • โครงการ เช่ากล้องประชุมถ่ายทอดสดและไมค์บันทึกเสียง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15กย64] รายละเอียด
 • โครงการ เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (Lease line) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15กย64] รายละเอียด
 • โครงการ จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [23กย64] รายละเอียด
 • โครงการ จ้างตรวจเช็คระยะ 156,426 กม. และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทะเบียน นข 8812 สงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [13ธค64] รายละเอียด
 • โครงการ จ้างเหมาจัดทำเล่มเอกสารสื่อสารองค์กร และประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [16ธค64] รายละเอียด
 • โครงการ จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [13ธค64] รายละเอียด
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) [14ตค2564] รายละเอียด
 • โครงการ จ้างจัดทำตรายาง ของสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [14กค64] รายละเอียด
 • โครงการ ซื้อวัสดุ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [23กค64] รายละเอียด
 • โครงการ จ้างทำเกียรติบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [20กค2564] รายละเอียด
 • โครงการ จ้างตรวจเช็คระยะ 350,000 กม. และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ทะเบียน นข 772 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [9สค64] รายละเอียด
 • โครงการ จ้างทำเกียรติบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [9สค2564] รายละเอียด
 • โครงการ เหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศของสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [17สค64] รายละเอียด
 • โครงการ จ้างตรวจเช็คระยะ 79,417 กม. และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ทะเบียน นข 9494 สข. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [20สค2564] รายละเอียด
 • โครงการ จ้างซ่อมระบบแอร์รถยนต์ราชการ ทะเบียน นข 2069 ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [24สค64] รายละเอียด
 • โครงการ จ้างทำโล่รางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [1กย64] รายละเอียด
 • โครงการ จ้างตรวจเช็คระยะทาง 145,913 กม. และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์ ทะเบียน นข 8812 สงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [3กย2564] รายละเอียด
 • โครงการ จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [13กย64] รายละเอียด
 • โครงการ จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [13กย64] รายละเอียด
 • โครงการ จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [13กย64] รายละเอียด
 • โครงการ จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [14กย64] รายละเอียด
 • โครงการ จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [14กย64] รายละเอียด
 • โครงการ เช่ากล้องประชุมถ่ายทอดสดและไมค์บันทึกเสียง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15กย64] รายละเอียด
 • โครงการ เช่าบริการระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Meeting web Host) จำนวน 2 Host โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15กย64] รายละเอียด
 • โครงการ เช่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15กย64] รายละเอียด
 • โครงการ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15กย64] รายละเอียด
 • โครงการ เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (Lease line) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15กย64] รายละเอียด
 • โครงการ จ้างทำเกียรติบัตรพร้อมกรอบไม้ทอง จำนวน 17 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [21กย2564] รายละเอียด
 • โครงการ เช่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คและเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 22 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [22กย64] รายละเอียด
 • โครงการ จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [23กย64] รายละเอียด
 • โครงการ ซื้อวัสดุ 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [23กย64] รายละเอียด
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564) [13กค2564] รายละเอียด
 • โครงการ จ้างเหมาบริการซ่อม บำรุงรักษา ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศของสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 9 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [25มีค2564] รายละเอียด
 • โครงการ ซื้อยางรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน นข 772 นราธิวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [29มีค2564] รายละเอียด
 • โครงการ จ้างตรวจเช็คระยะทาง 130,000 กม. และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์ ทะเบียน นข 8812 สข. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [6พค2564] รายละเอียด
 • โครงการ จ้างทำเกียรติบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [17พค2564] รายละเอียด
 • โครงการ ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ราชการ ทะเบียน นข 9494 สงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [24พค2564] รายละเอียด
 • โครงการ จ้างตรวจเช็คระยะ 69,541 กม. และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ทะเบียน นข 9494 สข. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [24พค2564] รายละเอียด
 • โครงการ จ้างซ่อมเปลี่ยน Adapter (เครื่องบันทึกภาพสำหรับกล้องวงจรปิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [28พค2564] รายละเอียด
 • โครงการ จ้างตรวจเช็คระยะทาง 30,200 กม. และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์ ทะเบียน กฉ 7283 ยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [4มิย2564] รายละเอียด
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564) [22เมย64] รายละเอียด
 • โครงการจ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่และยางใบปัดน้ำฝน ทะเบียน นข 2069 ปน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [22มค64] รายละเอียด
 • โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [19มค64] รายละเอียด
 • โครงการจ้างตรวจเช็คระยะ 120,000 กม. และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทะเบียน นข 8812 สข. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [26มค64] รายละเอียด
 • โครงการเช่าบริการระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Meeting web Host) จำนวน 2 Host โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [25มค64] รายละเอียด
 • โครงการจ้างตรวจเช็คระยะ 59,254 กม. และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ทะเบียน นข 9494 สข. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [28มค64] รายละเอียด
 • โครงการจ้างจัดทำตรายาง ของสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [8กพ64] รายละเอียด
 • โครงการจ้างซ่อมประตู สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 ชั้น 2 จำนวน 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [8กพ64] รายละเอียด
 • โครงการซื้อวัสดุ 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [8กพ64] รายละเอียด
 • โครงการจ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศของสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [23กพ64] รายละเอียด
 • โครงการเช่ากล้องประชุมถ่ายทอดสดและไมค์บันทึกเสียง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [25กพ64] รายละเอียด
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563) [11มค64] รายละเอียด
 • โครงการจ้าง Organizer จัดทำป้ายและบูธนำเสนอผลงานวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [11พย63] รายละเอียด
 • โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [28กย63] รายละเอียด
 • โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [28กย63] รายละเอียด
 • โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [28กย63] รายละเอียด
 • โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [30กย63] รายละเอียด
 • โครงการเช่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คและเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 22 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [28กย63] รายละเอียด
 • โครงการเช่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค จำนวน 16 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [28กย63] รายละเอียด
 • โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [กย63] รายละเอียด
 • โครงการเช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (Lease line) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [กย63] รายละเอียด
 • โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [28กย63] รายละเอียด
 • โครงการจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (โปสเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [25พย63] รายละเอียด
 • โครงการจ้างตรวจเช็คระยะ 53,272 กม. และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ทะเบียน นข 9494 สข. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [02ธค63] รายละเอียด
 • สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม รายละเอียด
 • สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม รายละเอียด
 • สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน รายละเอียด
 • สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน ปีงบประมาณ 2566 รายละเอียด
 • สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2566 รายละเอียด
 • สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ 2566 รายละเอียด
 • สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ 2566 รายละเอียด
 • สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ 2566 รายละเอียด
 • สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2566 รายละเอียด
 • สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม ปีงบประมาณ 2566 รายละเอียด
 • สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ 2566 รายละเอียด
 • แผนการจัดซื้อวัสดุประจำปีงบประมาณ 2566 รายละเอียด
 • ปรับแผนเงินบำรุงสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ 2566 รายละเอียด
 • แผนเงินบำรุงสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ 2566 รายละเอียด
 • แผนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566 รายละเอียด