การประชุมเพื่อชี้แจงแผนการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงพยาบาลหาดใหญ่

การประชุมเพื่อชี้แจงแผนการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ โรงพยาบาลหาดใหญ่

กำหนดการประชุม การประชุมเพื่อชี้แจงแผนการตรวจราชการและน

countinue reading