คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 3814/2561 เรื่องแต่งตั้งศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข(โรคหัด เขตสุขภาพที่ 12

countinue reading

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1887/2561 แต่งตั้งผู้ตรวจประเมินผลคุณภาพกาบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)

countinue reading
, ,