คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 3919/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน ติดตามการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในเด็กอายุ 0 – 5 ปี เขตสุขภาพที่ 12

countinue reading