กลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 
  1. โครงการมหากรรมวิชาการ เขตสุุขภาพที่ 12 ปี 2561
  2. โครงการหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพพื้นที่ 7 จังหวัด ภาคใต้ตอนล่าง ปีงบประมาณ 2561
  3. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ 2561
  4. โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาการจัดทำราคาอ้างอิงสวัสดุทันตกรรมภาคใต้ ปีงบประมาณ 2561
  5. ค.จัดการของเสียโรงพยาบาล CP6104_M4954
  6. ค.ปฐมนิเทศสู่การเป็นข้าราชการที่ดี CH6108M4937
  7. ค.พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการคุณภาพภาครัฐ CG6118_4954
  8. ค.พัฒนาระบบคุณภาพข้อมูล เขตสุขภาพที่ 12 CI6119_M4937
  9. ค.พัฒนาศักยภาพด้านการเงินการคลัง CF6120_M4954
เว็บไซด์เดิม http://203.157.229.33/archives/ciopage/index.php?act=2

29,845 total views, 1 views today