บุคลากรกลุ่มงานอำนวยการ

กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12

 

 

 

หัวหน้ากลุ่มงานอำนวยการ

นางสาวเกศินี ทองสิพพัญญู

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวมธุวรรณ ขุนแก้ว

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางเสาวณี วาสประสงค์

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางบุญทิพย์ สาสนัย

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสุนิศา ชูพรหม

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวพนิดา สงวนลม

นักวิชาการพัสดุ

นางสาววิไลรัตน์ พรหมมณี

นักจัดการงานทั่วไป

นายประจักษ์ อยู่ด้วง

พนักงานขับรถ

นายสมพิศ สายชะนะ

พนักงานขับรถ

 

1,863 total views, 9 views today