บุคลากรกลุ่มงานอำนวยการ

กลุ่มงานอำนวยการและนิติการ สำนักงานเขตสุขภาพที่ 12

นางคมคาย ปัญญาเปี่ยมศักดิ์

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

นางสาวมธุวรรณ ขุนแก้ว

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงาน

นายพชร ช่วยชู

นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวเกศินี ทองสิพพัญญู

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 

 

นางบุญทิพย์ สาสนัย

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาววิไลรัตน์ พรหมมณี

นักจัดการงานทั่วไป

นางสุนิศา ชูพรหม

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวพนิดา สงวนลม

นักวิชาการพัสดุ

นายวีรพงษ์ บุญรัตน์

พนักงานขับรถ

นายประจักษ์ อยู่ด้วง

พนักงานขับรถ

นายสมพิศ สายชะนะ

พนักงานขับรถ

 

 

 

5,635 total views, 3 views today