คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2832/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (One Day Surgery) และการผ่าตัดแผลเล็ก (Minimally Invasive Surgery) เขตสุขภาพที่ 12

countinue reading

ประกาศคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 12 เรื่ององค์ประกอบคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 3)

countinue reading

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2102/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายจัดเตรียมอุปกรณ์ในการนำเสนอ การจัดวิชาการจัดงานมหกรรมการจัดการความรู้จากบทเรียนโควิด 19 และโครงการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2565

countinue reading