คำสั่งสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 ที่ 15/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเสริมพลังการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพระบบบริการศูนย์พึ่งได้ในโรงพยาบาล เขตสุขภาพที่ 12

คำสั่งสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 ที่ 15/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเสริมพลังการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพระบบบริการศูนย์พึ่งได้ในโรงพยาบาล เขตสุขภาพที่ 12

คำสั่งสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 ที่ 15/2561 เรื่อง แต่งตั

countinue reading
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 657/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและกำกับติดตามการดำเนินงานควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เขตสุขภาพที่ 12

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 657/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและกำกับติดตามการดำเนินงานควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เขตสุขภาพที่ 12

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 657/2561 เรื่อง

countinue reading
คำสั่ง คณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภค เขตสุขภาพที่ 12 ที่ 27/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภค เขตสุขภาพที่ 12

คำสั่ง คณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภค เขตสุขภาพที่ 12 ที่ 27/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภค เขตสุขภาพที่ 12

คำสั่ง คณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครอ

countinue reading
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 7/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย เขตสุขภาพที่ 12

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 7/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย เขตสุขภาพที่ 12

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 7/2561 เรื่อง แต

countinue reading