คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1323/2561 เรื่องแต่งตั้งและมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ประจำกระทรวงสาธารณสุข และประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

countinue reading

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 3814/2561 เรื่องแต่งตั้งศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข(โรคหัด เขตสุขภาพที่ 12

countinue reading