ประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 4/2561

ประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 4/2561

ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 12

ครั้งที่ 4/2561 วันพฤหัสสบดี ที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมนภารักษ์ ชั้น 6 ตึก 50 ปี โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วาระ เรื่อง ผู้รับผิดชอบ เวลา
ก่อนการประชุม

1. ชมเชยการปฏิบัติงานคณะอนุกรรมการ War Surgery เขต 12

2. พญ.รังสิมา แสงหิรัญวัฒนา มอบเงินบริจาค (สสจ.สงขลา และ รพ.ตรัง) และมอบ Smokderlyzer (ตรัง-สตูล-ปัตตานี-ยะลา) Download

ผู้ตรวจราชการฯ

เขตสุขภาพที่ 12

วาระที่ 1

เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

1.1 เรื่องจากประธาน

ผู้ตรวจราชการฯ

เขตสุขภาพที่ 12

วาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2561

 

COO

 

5 นาที

วาระที่ 3

เรื่องติดตาม

3.1 การติดตามความก้าวหน้างบค่าเสื่อม ปีงบฯ 2561 Download

3.2 การติดตามความก้าวหน้างบประมาณ ปีงบฯ 2561 Download

3.3 ติดตามความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2561 Download

3.4 การดำเนินงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ไตรมาส 2/2561 และประเด็น PA ที่สำคัญ ดังนี้ Download

– แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) Download 3.4.1 

– PCC (แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว)Download 3.4.1_2

– วัณโรค (TB) Download

 

– การเงินการคลัง Download

– Happy MOPH  Download

3.5 ความก้าวหน้าการเปิด EOC โรคพิษสุนัขบ้า

3.6 การจัดประชุม สป.สัญจร ณ จังหวัดตรัง Download

3.7 การจัดประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 12 ปี 2561 ณ จังหวัดพัทลุDownload

 

CFO

นพ.อินทร์ จันแดง

ศบ.สต.

 

CIO

 

ประธาน Service Plan สาขาปฐมภูมิ

ประธานคณะทำงานระบบป้องกันควบคุมโรค

CFO

CHRO

COO

สสจ.ตรัง

สสจ.พัทลุง

 

10 นาที

10 นาที

10 นาที

 

10 นาที

 

 

 

เรื่องละ 5 นาที

 

 

10 นาที

10 นาที

10 นาที

วาระที่ 4

เรื่องเพื่อทราบ

4.1 การจัดสรรแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ทำสัญญาฯ ปีงบประมาณ 2561 เขตสุขภาพที่ 12 Download

4.2 รายงานการตรวจเยี่ยม สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี โดยประธานมูลนิธิฯ Download ปัตตานี ,Download_ตรัง,Download_ยะลา,Download_สตูลม,Download_นราฯ

4.3 การจัดสรรค่าตอบแทนกำลังคนสาธารณสุขของหน่วยบริการDownload

4.4 งบบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ 2562 (ภาคใต้ชายแดน,ภาคใต้)Download

 

CHRO

 

สสจ.ตรัง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

CFO

ศบ.สต.

 

 

15 นาที

 

จังหวัดละ 5 นาที

10 นาที

10 นาที

วาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ 6 เรื่องจากหน่วยงานอื่น
  •  วาระการประชุม  PDF
  • QR code PDF

WIFI Naparak_Hall  

    USER: Meeting1

     PASS:Meeting1

4,290 total views, 1 views today

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น