การประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

  • koth
  • 07/09/2021
  • ไม่มีหมวดหมู่
  • ปิดความเห็น บน การประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12 ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
 เรื่อง ไฟล์  ผู้รับผิดชอบ
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่อง/ติดตาม
วาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564 Download นพ.สมชัย อัศวสุดสาคร
4.2 คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพ ฯ และคำสั่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเขตสุขภาพนำร่อง
4.3 บทบาทและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 12
4.4 สถานการณ์วัคซีน เขตสุขภาพที่ 12 Download
วาระที่ 5
เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่ 12 ตามข้อ 7 (10) (11) (17) (18) (19) นพ.สมชัย อัศวสุดสาคร
5.2 พิจารณาเสนอชื่อ กรรมการอำนวยการ ฯ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ 7 (2) (3) (4) (5)
5.3 กรอบแนวทางการจัดทำแผนเขตสุขภาพที่ 12 Download
5.4 กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ในการเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการอำนวยการ ฯ พิจารณา
5.5 กำหนดสมัยประชุมของคณะกรรมการอำนวยการ ฯ
วาระที่ 6
เรื่องอื่นๆ