ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่ 12 เรื่องผลการคัดเลือกกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ ตามข้อ 7(10) (11) (17) (18) และ (19) แห่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 1)

  • koth
  • 13/12/2021
  • ไม่มีหมวดหมู่
  • ปิดความเห็น บน ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่ 12 เรื่องผลการคัดเลือกกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ ตามข้อ 7(10) (11) (17) (18) และ (19) แห่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 1)