วาระการประชุมติดตามความก้าวหน้าการบริหารงบลงทุน ของหน่วยงานในสังกัดเขตสุขภาพที่ 12 รอบเดือนเมษายน 2565

  • koth
  • 26/04/2022
  • ไม่มีหมวดหมู่
  • ปิดความเห็น บน วาระการประชุมติดตามความก้าวหน้าการบริหารงบลงทุน ของหน่วยงานในสังกัดเขตสุขภาพที่ 12 รอบเดือนเมษายน 2565

 

 

วาระการประชุมติดตามความก้าวหน้าการบริหารงบลงทุน ของหน่วยงานในสังกัดเขตสุขภาพที่ 12
รอบเดือนเมษายน 2565
วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมนายแพทย์จำลอง บ่อเกิด ชั้น 5 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 เรื่อง ไฟล์  ผู้รับผิดชอบ
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รายงานประชุมติดตามความก้าวหน้าการบริหารงบลงทุน ของหน่วยงานในสังกัดเขตสุขภาพที่ 12 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 ผ่านการประชุมทางไกล Zoom meeting
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
ติดตามความก้าวหน้าการบริหารงบลงทุน ภาพรวมเขตสุขภาพที่ 12
– ความก้าวหน้าการบริหารงบลงทุนกันเหลื่อมปี 2564
– ความก้าวหน้าการบริหารงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
– ความก้าวหน้าการบริหารงบเงินกู้ COVID-19 ตามพ.ร.ก. เงินกู้ พ.ศ. 2564 (โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขยายการรองรับการดูแลผู้ป่วย COVID-19 ที่มีอาการจนถึงระยะวิกฤติ)
สาธารณสุขนิเทศก์
เขตสุขภาพที่ 12
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
  – แนวทางการติดตามความก้าวหน้าการบริหารงบลงทุน สาธารณสุขนิเทศก์
เขตสุขภาพที่ 12
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ