วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 6/2566 วันที่ 26 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมนภารักษ์ ชั้น 6 อาคาร 50 ปี โรงพยาบาลหาดใหญ่

  • koth
  • 25/06/2023
  • ไม่มีหมวดหมู่
  • ปิดความเห็น บน วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 6/2566 วันที่ 26 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมนภารักษ์ ชั้น 6 อาคาร 50 ปี โรงพยาบาลหาดใหญ่

 

 

 

วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 6/2566
วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมนภารักษ์ ชั้น 6 อาคาร 50 ปี โรงพยาบาลหาดใหญ่
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 เรื่อง ไฟล์  ผู้นำเสนอ
วาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 แจ้งประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามนโยบายเขตสุขภาพที่ 12 นพ.สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์
ประธานคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 12
 1.1.1 ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามนโยบายเขตสุขภาพที่ 12 เรื่อง ผลการคัดเลือกกรรมการขับเคลื่อนและติดตามนโยบายเขตสุขภาพซึ่งมาจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพ ตามข้อ 9 (12) Download
 1.1.2 ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามนโยบายเขตสุขภาพที่ 12 เรื่อง องค์ประกอบคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามนโยบายเขตสุขภาพ ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2566 Download
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 12 ครั้งที่ 5/2566
วันที่ 7 พฤษภาคม 2566
Download นพ.กู้ศักดิ์ บำรุงเสนา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 แนวทางการเฝ้าระวัง คัดกรองผู้แสวงบุญเดินทางกลับจากประกอบ พิธีฮัจญ์ ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และจังหวัดนราธิวาส Download นพ.เฉลิมพล โอสถพรมมา
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
3.2 การจัดสรรเงินกันระดับเขต (CF) Download นพ.ดุษฎี คงตระกูลทรัพย์
ประธานคณะอนุกรรมการ CFO
วาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง/ติดตาม
4.1 การบริหารตำแหน่งว่าง เขตสุขภาพที่ 12 Download นพ.วิเศษ สิรินทรโสภณ
ประธานคณะอนุกรรมการ CHRO
4.2 ความก้าวหน้าการบริหารงบประมาณ เขตสุขภาพที่ 12 Download นพ.กู้ศักดิ์ บำรุงเสนา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12
วาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ
5.1 โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 Download นพ.สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12
5.2 การประชุมความร่วมมือสาธารณสุขชายแดนไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 33 Download นพ.กู้ศักดิ์ บำรุงเสนา
รักษาการ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
สสจ.สงขลา
5.3 ผลการปฏิบัติงานศูนย์อำนวยความสะดวกผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ปี ฮ.ศ.1444 Download
5.4 เรื่องจากประธานคณะอนุกรรมการต่างๆ เขตสุขภาพที่ 12
 5.4.1 CIO
 5.4.2 CSO นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี
ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (CSO)
  - โรงพยาบาลทันตกรรม Download
  - STEMI Download
  - ความก้าวหน้าการพัฒนาศูนย์มะเร็ง Download
 5.4.3 CPPO
 5.4.4 CFO
 5.4.5 CKIO
 5.4.6 CDO
วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 หลักสูตรการผ่าตัดผ่านกล้องการส่องกล้องและการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับเพื่อโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 12 Download นพ.จิรัชย์ จิรธรรมโอภาส โรงพยาบาลหาดใหญ่
6.2 การพัฒนาระบบบริการนิติเวช เขตสุขภาพที่ 12 Download นพ.ธีระชัย ทรงเกียรติกวิน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 12