คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินการจัดการประชุมความร่วมมือสาธารณสุขชายแดนไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ 33 (33rd Thailand – Malaysia Border Health Goodwill Committee Meeting 2023)

  • koth
  • 26/07/2023
  • ไม่มีหมวดหมู่
  • ปิดความเห็น บน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินการจัดการประชุมความร่วมมือสาธารณสุขชายแดนไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ 33 (33rd Thailand – Malaysia Border Health Goodwill Committee Meeting 2023)