คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 1883/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan Sharing) เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  • koth
  • 01/09/2023
  • ไม่มีหมวดหมู่
  • ปิดความเห็น บน คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 1883/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan Sharing) เขตสุขภาพที่ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566