ประกาศคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 12 เรื่องผลการคัดเลือกกรรมการบริหารเขตสุขภาพ ตามข้อ 11(9) (10) และ (11) แห่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 1)

countinue reading

ประกาศคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 12 เรื่ององค์ประกอบคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 2)

countinue reading

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่ 12 เรื่องผลการคัดเลือกกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ ตามข้อ 7(10) (11) (17) (18) และ (19) แห่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 1)

countinue reading

คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพที่ 12 ที่ 1/2564 เรื่องแต่งตั้งกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ ตามข้อ 7(2) (3) (4) และ (5) แห่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 1)

countinue reading

ประกาศคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 12 เรื่ององค์ประกอบคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อการปฏิรูปการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 1)

countinue reading